Privacy statement Solid Performance

Solid Performance respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden door Solid Performance in acht genomen. Solid Performance zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

In dit privacy statement informeert Solid Performance u over onder andere van wie zij persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de contactgegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke is Solid Performance
Solid Performance
Spieringweg 700
2142ED Cruquius

Solid Performance is te bereiken via e-mailadres info@solidperformance.nl of via telefoonnummer
06-22776770

Van wie verwerkt Solid Performance persoonsgegevens?
Solid Performance verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

 • (potentiële) klanten van Solid Performance;
 • (potentiële) leveranciers van Solid Performance;
 • gebruikers van het contactformulier op de website;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Solid Performance en overige personen van wie Solid Performance de persoonsgegevens verwerkt;
 • bezoekers van de website;

De website en/of dienst van Solid Performance heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Solid Performance mag deze persoonsgegevens alleen verwerken als de ouder(s) of voogd daartoe toestemming hebben gegeven. Solid Performance kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Solid Performance raadt ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat Solid Performance persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zonder ouderlijke toestemming verzamelt. Mocht Solid Performance persoonsgegevens verwerken van bezoekers jonger dan 16 jaar, neem dan contact op via info@fortevital.nl. Solid Performance zal de door haar verwerkte persoonsgegevens van deze bezoeker dan verwijderen.


Welke persoonsgegevens verwerkt Solid Performance?

Solid Performance verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend, uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, IBAN-bankrekeningnummer en IP-adres.


Daarnaast verwerkt Solid Performance bijzondere persoonsgegevens, namelijk gezondheidsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door u verstrekt tijdens de trainingen, zodat u gebruik kunt maken van de diensten van Solid Performance.


Op grond waarvan verwerkt Solid Performance persoonsgegevens?

Solid Performance verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Solid Performance;
 • U hebt Solid Performance toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Solid Performance heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Solid Performance heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (marketingdoeleinden door verzending van nieuwsbrieven).

Voor welke doeleinden gebruikt Solid Performance uw persoonsgegevens?
Solid Performance verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • het bijhouden van een klantenbestand;
 • het uitvoeren van de overeenkomst; 
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het opnemen en onderhouden van contact;
 • het bijhouden van de resultaten/de voortgang;
 • het informeren over wijzigingen van de diensten van Solid Performance;
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Solid Performance en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van Solid Performance
 • versturen van nieuwsbrieven

Solid Performance kan uw persoonsgegevens ook voor andere, verenigbare doeleinden verwerken. Deze doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Solid Performance hebt verstrekt.


Verwerkersovereenkomst

Solid Performance kan een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Solid Performance en deze derde is dan verplicht. Solid Performance zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.


Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

Solid Performance kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de doeleinden.

Hoe lang bewaart Solid Performance uw persoonsgegevens?

Solid Performance bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden.

Welke rechten hebt u?

Recht op inzage

U kunt Solid Performance verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u Solid Performance verzoeken om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal Solid Performance u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan Solid Performance een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie

U kunt Solid Performance verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U kunt uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij in acht worden genomen.

Recht op verwijdering

U kunt Solid Performance verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is Solid Performance verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en Solid Performance deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag Solid Performance uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal Solid Performance u daarvan op de hoogte brengen.

Recht op het overdragen van persoonsgegevens

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van Solid Performance aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Wilt u één van uw rechten uitoefenen?
Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: info@solidperformance.nl.

Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Solid Performance de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.


Wilt u uw toestemming intrekken?
U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Solid Performance via e-mailadres: info@solidperformance.nl.

Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking.

Indienen van een klacht

De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.


Wijzigingen

Solid Performance mag dit privacy statement wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt het privacy statement op de website van Solid Performance raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.