ALGEMENE VOORWAARDEN SOLID PERFORMANCE

Versie 1 november 2018


1 Definities

 1. Opdrachtnemer: Solid Performance, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64068412. 
 2. Opdrachtnemer 2: Solid Performance Zwijndrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82735247
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon  in wiens opdracht diensten worden verleend/ werkzaamheden worden uitgevoerd of zaken worden geleverd en die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat opdrachtgever een Consument is, dus een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: de tussen Solid Performance en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
 5. Partijen: Solid Performance en Opdrachtgever.
 6. Behandeling: de behandeling van blessures en klachten.
 7. Programma: Het geheel aan activiteiten en begeleiding zoals dat is aangeboden door Solid Performance en is vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Training: Dit betreft onder andere, maar niet uitsluitend, trainingsbijeenkomsten, workshops, voorlichtingsbijeenkomsten, hikes en wandelingen. Dit betreft ook één van de bijeenkomsten die past in en onderdeel is van het overeengekomen Programma.

2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Solid Performance en Opdrachtgever waarop Solid Performance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van door Solid Performance in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
 3. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen in stand. Opdrachtgever en Solid Performance zullen in dat geval in overleg treden teneinde een (een) nieuw(e) bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen.
 5. Indien Solid Performance niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Solid Performance in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3 Offertes, aanbiedingen en prijzen 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Solid Performance zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Nadat de offerte of aanbieding is uitgebracht vult Opdrachtgever een medisch vragenformulier in dat hem door Solid Performance ter beschikking wordt gesteld.
 3. Over de kosten verbonden aan het opmaken van een offerte of aanbieding maken Partijen vooraf bindende afspraken.
 4. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan Solid Performance heeft verstrekt.
 5. Solid Performance kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.
 6. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van ingeschakelde derden. Voor Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Consument) worden de prijzen inclusief BTW vermeld. 
 7. Solid Performance is, voor Opdrachtgever die handelt in het kader van beroep of bedrijf, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. Solid Performance is daarnaast, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging haar oorzaak vindt in kostprijsbepalende factoren die bij aanvang van de Overeenkomst niet te voorzien waren.
 8. Solid Performance is, voor Opdrachtgever die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf, dus voor een Consument, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. Andere prijsverhogingen die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst, doch voor het einde van het Programma, mogen ook aan Opdrachtgever worden doorberekend, maar indien dit gebeurd binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Reeds uitgevoerde werkzaamheden zullen tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief worden afgerekend. Solid Performance heeft het recht de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever heeft aangegeven met de prijsverhoging akkoord te gaan. Ontbinding op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadevergoeding. 
 9. Solid Performance behoudt zich het intellectuele eigendom voor van alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen.
 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht Solid Performance niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4 Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit is anders indien Solid Performance uit de antwoorden op vragen uit de aangeleverde medische vragenlijst of naar aanleiding van andere aangeleverde informatie concludeert dat er zodanige medische beperkingen aan de zijde van Opdrachtgever zijn dat het niet verantwoord is een Overeenkomst tot stand te laten komen. De bevoegdheid tot die conclusie is aan Solid Performance voorbehouden. 
 2. De Overeenkomst is voor Opdrachtgever strikt persoonlijk tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de Overeenkomst blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 4. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst kan door een Opdrachtgever  die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet tussentijds worden opgezegd, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dat geval is de opzegtermijn één maand.
 5. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst heeft, voor een Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dus voor een Consument,  een duur van maximaal één jaar. Opdrachtgever kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij stilzwijgende verlenging kan Opdrachtgever een Overeenkomst van langer dan één jaar tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 6. Solid Performance neemt met de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft geen garantie over de resultaten van de opdracht. Opdrachtgever is zich er van bewust Solid Performance geen standaard sportschool is. Hij is zich er tevens van bewust dat een Programma een combinatie van bijvoorbeeld begeleiding bij sport, voeding en levensstijl en/of Behandeling bevat en dat er op een bijeenkomst één soort begeleiding of een combinatie kan worden aangeboden.
 7. Solid Performance is gerechtigd een derde in te schakelen voor het uitvoeren van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn in dat geval nadrukkelijk uitgesloten.
 8. Indien Solid Performance een afspraak niet kan nakomen of een deel van een Programma niet kan laten doorgaan zal Opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld de afspraak of het deel van het Programma op een ander tijdstip in te halen.
 9. Indien Opdrachtgever een afspraak afzegt of een deel van een Programma niet kan volgen zal Opdrachtgever eenmalig in de gelegenheid worden gesteld de afspraak op een ander tijdstip in te halen.
 10. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan Solid Performance heeft verstrekt. 
 11. Opdrachtgever zal wijzigingen in zijn post- en emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Solid Performance mededelen. Solid Performance mag het door Opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan hem een nieuw adres is medegedeeld.
 12. Indien door Solid Performance of door Solid Performance ingeschakelde derde in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Solid Performance in redelijkheid gewenst faciliteiten.

5 Levering en Uitvoering

  1. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment dat deze worden geleverd. Bij weigering van (medewerking aan) afname komen eventuele kosten van opslag voor rekening van Opdrachtgever.
 • Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment dat zaken aan hem of door hem ingeschakelde leverancier worden geleverd. 

6 Opzegging

 1. Partijen kunnen, indien Opdrachtgever een Consument is, met inachtneming van hetgeen is bepaald ten aanzien van Overeenkomsten voor bepaalde tijd, de Overeenkomst tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. 
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden.
 3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien de Consument een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van het Programma.
 4. Tussentijdse opzegging door Opdrachtgever is, in overleg met Solid Performance, mogelijk indien het voor Opdrachtgever als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte daadwerkelijk onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van het Programma. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand. 
 5. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd. 
 6. Bij een opzegging als bedoeld in voorgaande leden van dit artikel is Solid Performance gerechtigd om de bijdrage over de verstreken periode te herberekenen en de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.
 7. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid d bestaat er voor Opdrachtgever een bevriezingsmogelijkheid. Als Opdrachtgever gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van het programma als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
 8. Solid Performance heeft bij voortijdige beëindiging en indien de reden voor de opzegging niet aan hem is toe te rekenen, recht op compensatie. 
 9. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf van één van Partijen.

7 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan direct door Solid Performance worden ontbonden of opgeschort indien: 
  1. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als Solid Performance goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  2. Er aan de zijde van Opdrachtgever sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf.
 1. Solid Performance kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien Opdrachtgever niet alle noodzakelijk informatie die nodig is voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan Solid Performance verstrekt. Dit geldt met name, maar niet uitsluitend, de verplichting van Opdrachtgever om Solid Performance op de hoogte te houden van eventuele (bv. medische) belemmeringen die een goede afronding van het Programma in de weg kunnen staan of de veiligheid van Opdrachtgever in gevaar kunnen brengen. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn voor rekening van de uitgesloten Opdrachtgever. Aanspraak op restitutie is niet mogelijk. 
 2. Solid Performance kan de overeenkomst ontbinden indien nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 3. Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Opdrachtgever komen voor diens rekening.
 4. Indien Solid Performance overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van Solid Performance direct opeisbaar. 
 5. Solid Performance is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een opschorting of ontbinding zou ontstaan.
 6. Indien ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele directe en indirecte schade van Solid Performance aan hem te vergoeden.

 • Annulering en wijziging
  1. Een afspraak voor een Training, Cursus, Workshop of Behandeling is bindend. Bij annulering van een Training, Cursus of Workshop binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak worden de kosten in rekening gebracht.

 

9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Solid Performance geleverde zaken blijven eigendom van Solid Performance totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Solid Performance heeft voldaan. Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard

10 Klachten, reclame, vervaltermijnen

 1. Opdrachtgever dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te reclameren bij Solid Performance. Bij niet-tijdige reclame vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het gebrek. Voor een Consument is genoemde termijn twee maanden, danwel binnen bekwame tijd.
 2. Opdrachtgever dient Solid Performance in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
 3. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door Solid Performance gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Een (vermoeden van)  recht van reclame geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Solid Performance één jaar.

11 Betaling en incasso

 1. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.

Voor Opdrachtgever handelend in het kader van beroep of bedrijf geldt verder:

 1. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke (handels)rente plus 2% verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
 2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra de  Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Solid Performance op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Solid Performance is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
 3. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
 5. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de door de Solid Performance aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Solid Performance (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Solid Performance maakt in dat geval  in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

Voor Opdrachtgever Consument, dus niet handelend in het kader van beroep of bedrijf, geldt verder:

 1. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
 3. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de Solid Performance aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Solid Performance (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Solid Performance maakt in dat geval aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtgever wordt voldaan.
 4. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.

12 Aansprakelijkheid en Overmacht

 1. Solid Performance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Solid Performance is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 2. Solid Performance is nimmer aansprakelijk voor schade van of toegebracht door Opdrachtgever die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van Opdrachtgever als deze gebruik maakt van het Programma, terwijl hij had moeten beseffen dat dit gezien zijn lichamelijk conditie onverantwoord was.
 3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door of via Solid Performance ter beschikking gestelde materiaal of accommodatie. 
 4. Indien Solid Performance aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Solid Performance aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico, voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Solid Performance. Indien de verzekering geen dekking biedt voor de gebeurtenis of de schade dan is de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het factuurbedrag van de afgenomen dienst.
 5. Solid Performance is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen in trainingsruimtes voor zover Solid Performance redelijke maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 6. Solid Performance is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Solid Performance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Solid Performance kan gedurende de periode dat aan de zijde van Solid Performance sprake is van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 8. Voorzover Solid Performance ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Solid Performance gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

 

13 Elektronische post

 1. De communicatie tussen Partijen zal, in het kader van de Overeenkomst, kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post tenzij anders is overeengekomen.

14 Vrijwaring derden

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Solid Performance voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Solid Performance toerekenbaar is.
 2. Indien Solid Performance uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Solid Performance zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Solid Performance, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Solid Performance en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

15 Geschillen en toepasselijk recht 

 1. Op elke overeenkomst  tussen Solid Performance en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Solid Performance, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Solid Performance blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Opdrachtgever.